top of page

základní sazby

 • základní honorář

od 350 ,- kč/hod

- architektonické práce
- projekční práce a navrhování

 

 • inženýrská činnost

od 700 ,- kč/hod

- získání vyjádření, souhlasů a stanovisek k záměru
- vyřízení stavebního povolení

 

 • poradenství, konzultace

900 ,- kč/hod

- v případě navázání spolupráce je první konzultace ZDARMA
 

 • dozory

od  800 ,- kč/hod

- autorský dozor

- technický dozor investora (TDI)

 

 • vícepráce

- náhlé změny v dokumentaci vyvolané investorem

- nepředvídatelná nutnost změn v dokumentaci

od 500 ,- kč/hod

 • vizualizace

990 ,- kč/fotografie + práce na modelu

- každá další fotografie 390 ,- kč

- videoklip (cca 20s) od 5 900 ,- kč

- pro tvorbu vizualizace z 3D modelu musí být předloženy přehledné a zřejmé podklady

- v ceně architektonické studie stavby jsou 4ks fotografií ZDARMA

 • virtuální 3D model

30 ,- kč/m3

- jedná se o BIM model objektu s pozemkem ve formátu BIMx, případně IFC

- v případě studií stavby je BIMx model ZDARMA

 • zaměřování staveb

 40 ,- kč/m2/užitná plocha
 

 • cestovní náhrady

8 ,- kč/km
 

Jak se stanovuje výše honoráře?

Honorář za dokumentaci je procentuálně vypočten (mimo dokumentací, které jsou stanoveny hodinovou sazbou) z předpokládané ceny realizace za provedení stavby a je závislý primárně na velikosti a složitosti domu dle stávajícího stavu nebo navrženého v průběhu architektonické studie. Takové nacenění projektové dokumentace je v zájmu všech projektantů vhodné dodržet, neboť ho stanovují „doporučují“ standardy ČKAIT a ČKA a zachovává se tímto forma zdravé konkurence.
 

Předpokládaná cena realizace je orientačně vypočtena na základě jednotkové ceny za m3 obestavěného prostoru. Tento obestavěný prostor lze předběžně stanovit již v počátku spolupráce na základě vytvoření základní jednoduché studie stavebního záměru nebo odborného odhadu při první konzultaci. Aktuálně se hodnota obestavěného prostoru pro novostavby pohybuje kolem 7000 ,-/m3.

projektové honoráře

 • studie stavby

od 18 000 ,- kč

- virtuální 3D model budovy ve formátu BIMx
- půdorysy všech podlaží
- řezy objektem
- pohledy
- zhodnocení proveditelnosti záměru dle ÚP

 

 • architektonická studie stavby

od 25 000 ,- kč

- virtuální 3D model budovy a jeho pozemku ve formátu BIMx
- stručný popis navrženého záměru s definováním konstrukčního systému a navržených prvků pro prvotní projednání s úřady
- zhodnocení proveditelnosti záměru dle ÚP
- posouzením limitů a možností připojení na technickou infrastrukturu

- přehledná situace stavby s umístěním na pozemku
- půdorysy všech podlaží
- dva řezy objektem
- pohledy
- vizualizace stavby

 

 • projekt pro stavební povolení nebo ohlášení

od 35 000 ,- kč (menší objekty min. 15 000,-)

(stanovuje se zpravidla 1,5-3,0% z předpokládané ceny realizace)
pozn: z pohledu obsahu dokumentace je rozdíl ohlášení/povolení zanedbatelný

 

Autorizovaná dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 Sb.
- textové části
- situační výkresy
- výkresová dokumentace
- statika (je-li požadováno, nebo nutnost pro danou stavbu)
- požárně bezpečností řešení stavby
- schématické výkresy rozvodů vody a kanalizace
- průkaz energetické náročnosti objektu
Dále:
- koncept technického vybavení a vytápění

- řešení hromosvodu
- orientační výpis materiálů a prvků

Další možné dílčí projekty k hlavnímu dle dané situace:
- projekt přípojek inženýrských sítí (kanalizace, voda, plyn, internet, aj.)
- projekt sjezdu na pozemek
- projekt domovní čističky odpadních vod
- projekt zachytávání dešťových vod (retence, vsak)
- projekt studny
- projekt parkovacího stání
- a další...

Dále se musí zohlednit nutnost pořízení podkladů pro projektování:
- radonový průzkum pozemku

- inženýrsko-geologický průzkum pozemku
- hydrogeologický průzkum pozemku
- geodetické zaměření (výškopis, polohopis)
- vyjmutí ploch ze ZPF
- stavebně-technický průzkum
- stavebně-historický průzkum
- hluková studie
- a další...
 

 • projekt pro provádění stavby

od 55 000 ,- kč

(stanovuje se zpravidla 3,0-5,0% z předpokládané ceny realizace)
 

- virtuální 3D model budovy ve formátu BIMx
- textové části
- situační výkresy
- podrobná výkresová dokumentace
- statika
- požární signalizace
-  výkresy rozvodů vody a kanalizace
- řešení elektroinstalace
- řešení vzduchotechniky
- konstrukční detaily
- výpisy prvků
- výkaz výměr a položkový rozpočet

 

 • pasport stavby

od 15 000 ,- kč + zamření stavby

- možnost přikoupení 3D modelu budovy ve formátu BIMx
Dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 Sb.:
- textová část
- situační náčrt
- výkresová dokumentace (půdorysy podlaží, 2 řezy, pohledy)

další služby

 • dokumentace pro ohlášení stavby  s územním souhlasem [DOS + ÚS]

cena 1,5-3,5% z předpokládaných nákladů na stavbu
 

 • dokumentace pro úmístění stavby [DÚR / ÚS]

cena individuální / hodinová sazba 500 kč/hod
 

 • dokumentace pro společné povolení [DSP + DÚR]

cena 2,0-3,0% z předpokládaných nákladů na stavbu
 

 • dokumentace změny stavby před dokončením [DZSPD]

cena individuální / hodinová sazba 700 kč/hod
 

 • dokumentace skutečného provedení stavby [DSPS]

cena individuální / hodinová sazba 600 kč/hod
 

 • dokum. bouracích prací (demolice, odstranění stavby) [DBP]

cena individuální / hodinová sazba 500 kč/hod
 

* Dokumentace jsou zpracovány a odevzdány klientovi v souladu a rozsahu dle vyhlášky 499/2006 Sb. v aktuálním, platném a účinném znění.

NEJSEM PLÁTCE DPH – ceny jsou konečné a jsou uvedeny bez DPH

poslední aktualizace byla provedena dne 21.12.2022

IČO: 09463160 | sídlo: Dušejov 30, 588 05 Dušejov | provozovna: bez provozovny | Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku. Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Jihlavy.

bottom of page