top of page

Zásady ochrany osobních údajů

A. Úvod

 1. Soukromí návštěvníků mých webových stránek je pro mě velmi důležité a zavázal jsem se je chránit. Tato pravidla vysvětlují, co s vašimi osobními údaji dělám.

 2. Váš souhlas s používáním souborů cookies v souladu s našimi podmínkami při první návštěvě mých webových stránek nám umožňuje použít soubory cookies při každé vaší návštěvě našeho webu.

 3. Provozovatelem stránky www.e-projektant.eu a osobou v postavení správce Vašich osobních údajů je Ing. Filip Neuwirth, se sídlem Dušejov 30, 588 05 Dušejov, IČO: 09463160. Ing. Filip Neuwirth bude zpracovávat Vaše údaje ve svém počítačovém systému primárně za účelem dalšího kontaktu s Vámi ve věci, na níž se dotazujete, či žádáte. Zpracování osobních údajů se vždy řídí nařízením č. (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), potažmo zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

B. Poděkování

Tento dokument byl vytvořen za použití šablony z SEQ Legal (seqlegal.com) a upraven eProjektant (www.e-projektant.eu).

C. Shromažďování osobních údajů

Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

 1. informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;

 2. informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;

 3. informace jako je e-mailová adresa, kterou zadáváte při registraci na mých webových stránkách;

 4. informace, které zadáte, když si na mých webových stránkách vytváříte profil – např. vaše jméno, profilové obrázky, pohlaví, datum narození, stav, zájmy a koníčky, vzdělání a zaměstnání;

 5. informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k mým e-mailovým službám a/nebo newsletterům;

 6. informace, které zadáváte při používání služeb na mých webových stránkách;

 7. informace vygenerované při používání mých webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;

 8. informace související s vaším nákupem, použitými službami nebo transakcemi, které přes mé webové stránky provedete a které obsahují vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a podrobnosti o vaší kreditní kartě;

 9. informace, které odešlete na mé webové stránky s úmyslem publikovat je na internetu, včetně vašeho uživatelského jména, profilových obrázků a obsahu vašeho příspěvku;

 10. informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou mi pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;

 11. jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete.

Než mi sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

D. Použití vašich osobních údajů

Osobní údaje, které mě byly poskytnuty prostřednictvím mých webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje můžu využít pro následující účely:

 1. správu mých webových stránek a podnikání;

 2. přizpůsobení mých webových stránek právě vám;

 3. umožnění využívání služeb dostupných na mých webových stránkách;

 4. zasílání zboží zakoupeného prostřednictvím mých webových stránek;

 5. poskytování služeb zakoupených prostřednictvím mých webových stránek;

 6. zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb;

 7. zasílání nekomerčních obchodních sdělení;

 8. zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení;

 9. zaslání mého e-mailového newsletteru, pokud jste o něj požádali (můžete mě kdykoli informovat, pokud jej již nevyžadujete);

 10. zasílání marketingových sdělení týkajících se mého podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o kterých si myslím, že by vás mohly zajímat, a to poštou nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete mě kdykoli informovat, pokud marketingové sdělení již nevyžadujete);

 11. poskytování statistických informací o mých uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však z těchto informací nebudou moci identifikovat žádného jednotlivého uživatele);

 12. vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s mým webem;

 13. udržování bezpečnosti mých webových stránek a předcházení podvodům;

 14. ověření souladu s podmínkami používání mých webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím mé služby soukromých zpráv); a

 15. další použití.

Pokud odešlete osobní údaje ke zveřejnění na mém webu, zveřejním a použiji je v souladu s licencí, kterou nám poskytnete.

Vaše nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejnění vašich údajů na mém webu a lze je upravit pomocí ovládacích prvků ochrany soukromí na tomto webu.

Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytnu vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.

E. Zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžu zveřejnit:

 1. v rozsahu, v jakém jsem povinen tak učinit ze zákona;

 2. v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;

 3. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany mých zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika);

 4. kupujícímu (nebo budoucímu kupujícímu) jakéhokoli podnikání nebo aktiv, které prodáváme (nebo o prodeji uvažuji); a

 5. jakékoliv osobě, o které se důvodně domnívám, že může požádat soud nebo jiný příslušný orgán o poskytnutí těchto osobních údajů a pokud by podle našeho názoru mohl takový soud nebo orgán zveřejnění těchto osobních údajů nařídit.

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebudu vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat.

F. Mezinárodní přenosy dat

 1. Údaje, které shromažďuji, mohou být uchovávány, zpracovávány a přenášeny mezi kteroukoli ze zemí, v nichž působím, abych je mohli používat v souladu s těmito zásadami.

 2. Údaje, které shromažďuji, mohou být předány do následujících zemí, které nemají zákony na ochranu údajů rovnocenné zákonům platným v Evropském hospodářském prostoru: Spojené státy americké, Rusko, Japonsko, Čína a Indie.

 3. Osobní údaje, které zveřejníte na mém webu nebo odešlete ke zveřejnění na mém webu, mohou být prostřednictvím internetu dostupné po celém světě. Nemůžeme zabránit použití nebo zneužití těchto informací ostatními.

 4. Výslovně souhlasíte s převody osobních údajů popsanými v této části F.

G. Uchovávání osobních údajů

 1. V této části G jsou stanoveny zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je zajistit, abych dodržoval mé zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů.

 2. Osobní údaje, které zpracovávám pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné.

 3. Bez ohledu na ostatní ustanovení této části G si uchovávám dokumenty (včetně těch elektronických) obsahující osobní údaje

   1. v rozsahu, v jakém jsem povinen tak učinit ze zákona;

   2. pokud se domnívám, že dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli probíhající nebo budoucí soudní řízení; a

   3. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany mých zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika).

H. Bezpečnost vašich osobních údajů

 1. Přijmu přiměřená technická a organizační opatření, abych zabránil ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.

 2. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemůžu zaručit.

I. Změny

Tyto zásady můžu občas aktualizovat zveřejněním nové verze na mých webových stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. Na změny v těchto zásadách vás můžu upozornit e-mailem nebo prostřednictvím soukromých zpráv na mých webových stránkách.

J. Vaše práva

Můžete mi nařídit, abych vám poskytl jakékoli osobní údaje, které o vás mám. Poskytování takovýchto informací bude podléhat následujícímu:

 1. zaplacení poplatku 1000 kč a

 2. předložení příslušného dokladu o vaší totožnosti (za tímto účelem obvykle přijímám fotokopii vašeho občanského průkazu)

V rozsahu povoleném zákonem můžu poskytnutí osobních údajů, které požadujete, odmítnout.

Můžete mi kdykoliv nařídit, abych vaše osobní údaje nezpracovával pro marketingové účely.

V praxi buď obvykle výslovně předem souhlasíte s tím, jak vaše osobní údaje pro marketingové účely použiji, nebo vám nabídnu možnost odhlášení z používání vašich osobních údajů pro marketingové účely.

K. Webové stránky třetích stran

Mé webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemám kontrolu a nenesu za ně odpovědnost.

L. Aktualizace údajů

Dejte mi prosím vědět, pokud je třeba vaše osobní údaje, které mám, opravit nebo aktualizovat.

M. Soubory cookies

Mé webové stránky používají soubory cookies. Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je webovým serverem odeslán webovému prohlížeči a webovým prohlížečem uložen. Tento identifikátor je poté odeslán zpět serveru vždy, když si prohlížeč od serveru vyžádá zobrazení stránky. Soubory cookies mohou být buď „trvalé“ nebo „relační“. Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstávají v platnosti až do data jejich vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Relační soubory cookies naopak vyprší na konci relace uživatele po zavření webového prohlížeče. Soubory cookies běžně neobsahují žádné informace, které by uživatele jednoznačně identifikovaly, ale osobní údaje, které o vás ukládáme, mohou být s informacemi uloženými a získanými ze souborů cookies propojeny. 

1. Jména souborů cookies, které používám na mých webových stránkách, a důvody jejich použití, jsou uvedeny níže:

 1. Na mé webové stránce používám Google Analytics a Visitor Analytics k rozpoznání počítače když uživatel navštíví webovou stránku, sledování pohybu uživatele na mých webových stránkách,  zlepšení použitelnosti webových stránek, analýze použití webových stránek, správě webových stránek, zabránění podvodům a zlepšení bezpečnosti webových stránek, přizpůsobení webových stránek pro každého uživatele a cílené reklamě, dle individuálních zájmů konkrétních uživatelů.

2. Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookies – například:

 1. v Internet Exploreru (verze 10) můžete blokovat soubory cookies pomocí změny nastavení zpracování souborů cookies, které je k dispozici kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti Internetu“, „Soukromí“ a poté „Upřesnit“;

 2. ve Firefoxu (Verze 24) můžete blokovat všechny soubory cookies kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“, „Soukromí“, pak v rozbalovací nabídce vyberte „Použít vlastní nastavení historie“ a zrušte zaškrtnutí políčka „Přijímat soubory cookies z webů“; a

 3. v Chromu (verze 29) můžete blokovat všechny soubory cookies v nabídce „Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Nastavení obsahu“ a pak pod nadpisem „Cookies“ vyberte „Blokovat webům možnost nastavení jakýchkoliv údajů“.

Blokování všech souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek. Pokud soubory cookies zablokujete, nebudete na mých webových stránkách moci využít všechny funkce.

3. Soubory cookies již uložené ve vašem počítači můžete vymazat – například:

 1. v Internet Exploreru (verze 10) musíte soubory cookies vymazat ručně (instrukce jak to provést naleznete zde: http://support.microsoft.com/kb/278835);

 2. ve Firefoxu (Verze 24) můžete soubory cookies smazat kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“ a „Soukromí“, pak vyberete „Použít vlastní nastavení historie“, kliknete na „Zobrazit soubory cookies“ a pak kliknete na „Odstranit všechny soubory cookies“; a

 3. v Chromu (verze 29) můžete všechny soubory cookies smazat v nabídce „Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Vymazat data prohlížeče“ a před tím, než kliknete na „Vymazat data prohlížeče“, vyberete „Smazat soubory cookies a další data stránek a rozšíření“.

4. Vymazání souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

Závěrečná ustanovení

Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu v internetovém formuláři. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách.

Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: +420 606 421 211, info@e-projektant.eu

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 16.12.2021.

bottom of page