top of page

průkaz energeticke narocnosti budovy "PENB"

Průkazem energetické náročnosti se rozumí dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy.

Jedná se o nástroj pro prokázání splnění podmínek platné prováděcí legislativy pro nové a větší rekonstrukce, nástroj pro klasifikaci stávajících budov v majetku státu či budov určených pro prodej či pronájem.

V nové prováděcí vyhlášce je zavedena nová metodika hodnocení přes referenční budovu. Budou nově stanoveny ukazatele energetické náročnosti budovy, celková primární energie, neobnovitelná primární energie, celková dodaná energie, dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení, průměrný součinitel prostupu tepla, součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici a účinnost technických systémů.

Povinnost zpracování PENB je dána zákonem o hospodaření energií 406/2000 Sb. v posledním platném znění. Přehled povinností.

Oprávnění zpracovat je specialista dle § 10 odst. 1 písmena b, zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb. v posledním platném znění – energetický auditor či osoba oprávněná k výkonu uvedené činnosti jiného státu členského státu Unie.

bottom of page